តង្កៀបជាប់

  • DRK113 Adhesive Bracket

    ដង្កៀប DRK113

    ឧបករណ៍នេះត្រូវបានរចនាឡើង និងផលិតដោយអនុលោមតាមសូចនាករបច្ចេកទេសផ្សេងៗដែលមានចែងក្នុងស្ដង់ដារជាតិ GB/T6548-1998 "ការវាស់ស្ទង់កម្លាំងស្អិតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល Corrugated"។