ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តភាពធន់នឹងផលប៉ះពាល់

  • DRK512 Glass Bottle Impact Tester

    ឧបករណ៍សាកល្បងផលប៉ះពាល់ដបកែវ DRK512

    ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តផលប៉ះពាល់ដបកែវ DRK512 គឺសមរម្យសម្រាប់វាស់កម្លាំងផលប៉ះពាល់នៃដបកែវផ្សេងៗ។ឧបករណ៍នេះត្រូវបានសម្គាល់ដោយសំណុំនៃការអានមាត្រដ្ឋានចំនួនពីរ៖ តម្លៃថាមពលប៉ះពាល់ (0~2.90N·M) និងតម្លៃមុំផ្លាតបង្វិល (0~180°)។