ប្រអប់ភ្លើងពណ៌

  • DRK303 Standard Light Source to Color Light Box

    ប្រភពពន្លឺស្តង់ដារ DRK303 ទៅប្រអប់ពន្លឺពណ៌

    ប្រភពពន្លឺស្តង់ដារ DRK303 ត្រូវបានប្រើក្នុងការវាយតម្លៃដែលមើលឃើញនៃភាពធន់នៃពណ៌នៃសម្ភារៈឧស្សាហកម្មវាយនភណ្ឌ ការបោះពុម្ព និងការជ្រលក់ពណ៌ ការបញ្ជាក់ពីការផ្គូផ្គងពណ៌ ការកំណត់អត្តសញ្ញាណភាពខុសគ្នានៃពណ៌ និងសារធាតុ fluorescent ជាដើម ដូច្នេះគំរូ ការផលិត ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព។