ឧបករណ៍សាកល្បងបំបែកវ៉ុល

  • DRK218 Voltage Breakdown Test Instrument

    ឧបករណ៍តេស្តបំបែកវ៉ុល DRK218

    ឧបករណ៍តេស្តបំបែកវ៉ុល DRK218 ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយការគ្រប់គ្រងកុំព្យូទ័រ។តាមរយៈប្រព័ន្ធសៀគ្វីរួមបញ្ចូលឌីជីថលឆ្លាតវៃថ្មីដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនរបស់យើង ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកម្មវិធីត្រូវបានបញ្ចប់។