ឧបករណ៍វាស់ពណ៌វិល

  • DRK157 Color Rolling Instrument

    ឧបករណ៍រំកិលពណ៌ DRK157

    DRK157 Color Roller អាចវាស់របារពណ៌ទឹកថ្នាំដូចគ្នានៃកម្រាស់ស្រទាប់ ហើយក៏អាចបោះពុម្ពទឹកថ្នាំថ្មី និងចាស់សម្រាប់ការប្រៀបធៀបលើសម្ភារៈបោះពុម្ពដូចគ្នា ដោយផ្តល់នូវកម្រិតពណ៌ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។