អ្នកសាកល្បងភាពរលោង

  • DRK105 Smoothness Meter

    ឧបករណ៍វាស់ភាពរលោង DRK105

    ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តភាពរលោង DRK105 គឺជាឧបករណ៍ធ្វើតេស្តភាពរលោងនៃក្រដាស និងក្រដាសកាតុងធ្វើកេសឆ្លាតវៃ ដែលត្រូវបានរចនាឡើង និងបង្កើតថ្មីស្របតាមគោលការណ៍ការងាររបស់ឧបករណ៍រលោង Bekk ដែលប្រើជាអន្តរជាតិ។