ឧបករណ៍វាស់ស្ទង់

  • LH-B Rotorless Rubber Vulcanizer

    LH-B Rotorless Rubber Vulcanizer

    LH-B vulcanizer ទទួលយកការគ្រប់គ្រងកុំព្យូទ័រ (សម្រាប់ DRICK) ឧបករណ៍បញ្ជាសីតុណ្ហភាពដែលបាននាំចូលសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពច្បាស់លាស់ ដំណើរការទិន្នន័យទាន់ពេលវេលា និងស្ថិតិកុំព្យូទ័រ ការវិភាគ ការប្រៀបធៀបការផ្ទុកជាដើម ការរចនាមនុស្សធម៌ ប្រតិបត្តិការងាយស្រួល ទិន្នន័យត្រឹមត្រូវ។