ឧបករណ៍វាស់ស្ទង់វិសាលគម

  • SP Series X-Rite Spectrophotometer

    SP Series X-Rite Spectrophotometer

    SP series X-Rite spectrophotometer ទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាត្រួតពិនិត្យពណ៌ចុងក្រោយបំផុត និងត្រឹមត្រូវបំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ឧបករណ៍នេះរួមបញ្ចូលមុខងារវាស់ពណ៌ជាច្រើនប្រភេទជាមួយនឹងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ ធានាថាអ្នកឈានដល់តម្លៃដ៏ល្អនៅក្នុងដំណើរការបោះពុម្ពពណ៌កន្លែង។