អ្នកវិភាគការស្រូបយក Cobb

  • DRK110 Bob Absorption Meter

    DRK110 Bob Absorption Meter

    DRK116 beating degree tester អនុលោមតាមស្តង់ដារដែលពាក់ព័ន្ធ និងសមរម្យសម្រាប់ការធ្វើតេស្តសមត្ថភាពច្រោះនៃការព្យួរ pulp ពនឺ ពោលគឺការកំណត់កម្រិតវាយដំ។