ឧបករណ៍សាកល្បងកម្លាំងផ្ទុះ

 • DRK108 Electronic Tear Tester

  ឧបករណ៍តេស្តទឹកភ្នែកអេឡិចត្រូនិច DRK108

  ឧបករណ៍តេស្តទឹកភ្នែកអេឡិចត្រូនិច DRK108 គឺជាឧបករណ៍ពិសេសសម្រាប់កំណត់កម្លាំងទឹកភ្នែក។ឧបករណ៍នេះត្រូវបានប្រើជាចម្បងសម្រាប់ការកំណត់ការរហែកក្រដាស ហើយក៏អាចប្រើសម្រាប់ការរហែកនៃក្រដាសកាតុងធ្វើពីឈើដែលមានកម្លាំងទាបផងដែរ។
 • DRK108A Paper Tearness Tester

  ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហែកក្រដាស DRK108A

  DRK108A Paper Tearness Tester គឺជាឧបករណ៍ពិសេសសម្រាប់កំណត់កម្លាំងរហែក។ឧបករណ៍នេះត្រូវបានប្រើជាចម្បងសម្រាប់ការកំណត់ការរហែកក្រដាស ហើយវាក៏អាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការកំណត់ការរហែកនៃក្រដាសកាតុងធ្វើពីឈើដែលមានកម្លាំងទាបផងដែរ។
 • DRK109ST Pneumatic Double-head Burst Tester

  DRK109ST Pneumatic Double-head Tester

  DRK109ST Pneumatic Double-head Burst Tester គឺជាឧបករណ៍ប្រភេទ Mullen អន្តរជាតិ ដែលជាឧបករណ៍មូលដ្ឋានសម្រាប់ធ្វើតេស្តកម្លាំងនៃក្រដាស និងក្រដាសកាតុងធ្វើកេស។ឧបករណ៍នេះគឺសាមញ្ញក្នុងការដំណើរការ ភាពជឿជាក់ក្នុងការអនុវត្ត និងបច្ចេកវិទ្យាទំនើប។
 • DRK109 Cardboard Burst Tester Computer

  DRK109 Cardboard Burst Tester Computer

  ឧបករណ៍សាកល្បងការផ្ទុះក្តារក្រដាស DRK109 គឺជាឧបករណ៍ប្រភេទ Mullen អន្តរជាតិ ដែលជាឧបករណ៍មូលដ្ឋានសម្រាប់ធ្វើតេស្តកម្លាំងនៃក្រដាស និងក្តារក្រដាស។ឧបករណ៍នេះគឺសាមញ្ញក្នុងការដំណើរការ ភាពជឿជាក់ក្នុងការអនុវត្ត និងបច្ចេកវិទ្យាទំនើប។
 • DRK109C Touch Screen Smart Cardboard Burst Tester

  DRK109C Touch Screen Smart Cardboard Tester

  DRK109 Touch Screen Smart Cardboard Bursting Tester គឺជាឧបករណ៍ប្រភេទ Mullen អន្តរជាតិ ដែលជាឧបករណ៍មូលដ្ឋានសម្រាប់ធ្វើតេស្តកម្លាំងនៃក្រដាស និងក្រដាសកាតុងធ្វើកេស។ឧបករណ៍នេះគឺសាមញ្ញក្នុងការដំណើរការ ភាពជឿជាក់ក្នុងការអនុវត្ត និងបច្ចេកវិទ្យាទំនើប។
 • DRK109CQ Pneumatic Smart Cardboard Burst Tester

  DRK109CQ Pneumatic Smart Cardboard Tester

  DRK109CQ Pneumatic Intelligent Burst Tester គឺជាឧបករណ៍ប្រភេទ Mullen លំដាប់អន្តរជាតិ និងជាឧបករណ៍មូលដ្ឋានសម្រាប់ធ្វើតេស្តកម្លាំង និងដំណើរការនៃក្រដាស និងក្រដាសកាតុងធ្វើកេស។
12បន្ទាប់ >>> ទំព័រ 1/2