ឧបករណ៍វាស់ស្ទង់ Spectrodensitometer

  • 500 Series X-RITE Spectrodensitometer

    500 ស៊េរី X-RITE Spectrodensitometer

    X-Rite ស៊េរីថ្មី 500 ស៊េរីចិន spectrodensitometer ទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាផលិតកម្ម spectral sensing កម្រិតខ្ពស់ដើម្បីផ្តល់នូវ spectrodensitometer ចល័តជាមួយនឹងភាពជាក់លាក់និងភាពត្រឹមត្រូវខ្ពស់ជាងនេះ។