ឧបករណ៍វាស់មុំជ្រុងប្រអប់

  • DRK124D Carton Sliding Angle Tester

    DRK124D ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តមុំរអិល

    ឧបករណ៍វាស់មុំរអិលនៃប្រអប់កាតុងត្រូវបានប្រើដើម្បីសាកល្បងដំណើរការប្រឆាំងនឹងការរអិលរបស់ប្រអប់។ ឧបករណ៍មានលក្ខណៈនៃរចនាសម្ព័ន្ធបង្រួម មុខងារពេញលេញ ប្រតិបត្តិការងាយស្រួល ដំណើរការមានស្ថេរភាព និងការការពារសុវត្ថិភាពដែលអាចទុកចិត្តបាន។