ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តប្លាស្ទិក

  • DRK209 Plasticity Tester

    DRK209 ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តភាពប្លាស្ទិក

    ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តភាពប្លាស្ទិក DRK209 ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ម៉ាស៊ីនតេស្តភាពប្លាស្ទិកដែលមានសម្ពាធ 49N នៅលើគំរូ។វាស័ក្តិសមសម្រាប់វាស់តម្លៃភាពប្លាស្ទិក និងតម្លៃនៃការងើបឡើងវិញនៃកៅស៊ូឆៅ សមាសធាតុផ្លាស្ទិច សមាសធាតុកៅស៊ូ និងកៅស៊ូ (វិធីសាស្ត្រផ្លាកប៉ារ៉ាឡែល)