ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តស្រូបយកទឹកថ្នាំ

  • DRK150 Ink Absorption Tester

    ឧបករណ៍សាកល្បងស្រូបទឹកថ្នាំ DRK150

    ឧបករណ៍សាកល្បងស្រូបទឹកថ្នាំ DRK150 ត្រូវបានរចនាឡើង និងផលិតដោយអនុលោមតាម GB12911-1991 "វិធីសាស្រ្តសម្រាប់វាស់ការស្រូបទឹកថ្នាំនៃក្រដាស និងក្តារក្រដាស"។ឧបករណ៍នេះគឺដើម្បីវាស់ស្ទង់ដំណើរការនៃក្រដាស ឬក្រដាសកាតុងធ្វើកេស ដើម្បីស្រូបយកទឹកថ្នាំស្តង់ដារក្នុងពេលវេលា និងតំបន់ជាក់លាក់មួយ។